Sjukförsäkring i Schweiz

Sjukförsäkring i Schweiz

I Schweiz är det obligatoriskt för alla som bor i landet att teckna en sjukförsäkring med en grundläggande täckning för medicinsk behandling i samband med sjukdom. Betalning av försäkringspremien sköter den försäkrade själv och kostnaden uppgår i snitt till CHF 320 per månad för en person som är 26 år gammal.

Nästan 100 olika aktörer erbjuder sjukförsäkringar

Sjukförsäkringar erbjuds av försäkringsbolag och sjukkassor (Krankenkasse), det finns alltså ingen allmän statlig sjukförsäkring och behandlingsgaranti så som den ser ut i till exempel Sverige.

Finansieringen av de statliga sjukhusen sker dels genom att patienten betalar för sin behandling via sin sjukförsäkring och dels genom att kantonen och kommunen skjuter till pengar.

Grundförsäkringen (KVG)

Grundförsäkringen täcker endast omkostnader för behandling utför på det kantonsjukhus där man bor och inte på en privatklinik. Undantag här är akutsjukvård som utförs överallt i Schweiz.

Olycksfallsförsäkring i Schweiz

I Schweiz ges en anställd normalt en olycksfallsförsäkring av sin arbetsgivare. Det betyder normalt att om man råkar ut för en olycka så skall omkostnader för sjukhusvård etcetera täckas genom arbetsgivarens olycksfallsförsäkring.

Kostnaden för tandvård omfattas inte av den obligatoriska grundtäckningen. Om man vill så kan försäkringen utvidgas till att omfatta också detta, i utbyte mot högre försäkringspremier.

Vid sidan av den obligatoriska grundtäckningen så kan man utifrån sina önskemål och behov köpa frivilliga tilläggsmoduler. De mest använda täckningarna är:

Grundtäckning (allgemein) med bland annat vistelse i en flerbäddsavdelning på sjukhus.

Halvprivat som garanterar vistelse i ett sjukshusrum med endast två sängar

Helprivat som garanterar eget rum

Därutöver kan tilläggstäckningen (VVG) även omfatta till exempel behandling på privat klinik, akupunktur, glasögon, alternativmedicin, konditionsträning och mycket annat. Klicka här för att se en sammanfattning av olika täckningar i Sjukförsäkring i Schweiz genom vår samarbetspartner.

Det är möjligt att få ned de månatliga betalningarna till försäkringen genom att acceptera en självrisk. Den största besparingen sker normalt vid en självrisk på CHF 2 500 och den lägsta vid CHF 300. Det är värt att notera att försäkringar i Schweiz kan upprättas med en löptid på flera år, vilket ger minskade premier. Kom dock ihåg att det gäller särskilda regler för att säga upp försäkringen och att detta normalt endast kan göras den 1 januari varje år. Om du är intresserad av ett erbjudande för sjukförsäkringar så klicka här.

 

Obligatorisk sjukförsäkring i Schweiz

Vad som täcks och inte av den obligatoriska sjukförsäkringen i Schweiz är fastställt av myndigheterna. Fördelen med detta är att försäkringen kan tecknas i alla försäkringsbolag och man kan – om man så önskar – byta försäkringsbolag utifrån vad som är billigast utan att vara orolig för att få en sämre försäkring.

Obligatorisk försäkring i Schweiz

Den obligatoriska försäkringen kallas för grundförsäkring och finns i Schweiz samlat i ”KVG” (Krankenversicherungsgesetz). Tilläggsförsäkringarna finns samlade i ”VVG” (Versicherungs-vertragsgesetz). Denna uppdelning ser bland annat i ens försäkringspolicy, där en av de två förkortningar normalt finns angiven i samband med varje modul som man har köpt.

I Schweiz skall alla personer oavsett om man är utlänning eller inte försäkra sig. Har man boplats i landet skall man försäkra sig med KVG senast tre månader efter ankomst. Föräldrar som får barn skall försäkra barnen senast tre månader efter födsel.

Grundtäckning i Schweiz

Det som är speciellt med Schweiz är att det finns en mängd olika typer av försäkringsbolag och ”krankenkasser” som erbjuder sjukförsäkring. Alla aktörer är förpliktade att erbjuda den obligatoriska sjukförsäkringen (grundtäckning) utan att kräva att de försäkrade ska svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Trots de många olika aktörerna som ger ut försäkringar och de standardiserade täckningarna varierar priserna stort. Avgörande för priserna är bland annat faktorer som försäkringstagarnas ålder, boplats, eventuell förekomst av självrisk och vilken kontakt man vill ha med sin läkare. Önskar man en direktkontakt med en husläkare (Hausarzt) eller accepterar man istället en telefonkontakt med ett call- eller läkarcenter och så vidare?

Tilläggsförsäkringar i Schweiz är frivilliga. De många olika företagen på marknaden erbjuder ett stort och differentierat utbud och det är svårt att göra jämförelser. Det är viktigt att veta att tilläggsförsäkringarna regleras under VVG med privaträttsliga regler. Det betyder att inom detta område finns det inga formella regler rörande försäkringarnas löptid och täckning. I detta sammanhang är det också viktigt att veta att konsumentskyddet ser annorlunda ut i Schweiz jämfört med i Sverige.

Varierande priser

Proceduren runt beviljandet av försäkringar skiljer sig också åt. Vissa företag har en ålderstaxa och andra kan ha en inträdesavgift för nya försäkringstecknare så det är bra att vara uppmärksam på vad som gäller. En person som har en ålderstaxa inbyggd i sin försäkring får stigande försäkringspremier för varje år som går.  Försäkringsbolag som tillämpar en inträdesavgift är normalt dyrare i starten men prisutvecklingen ser därefter bättre ut på längre sikt.

Om man är en familj så bör man samla alla familjemedlemmars sjukförsäkringar hos samma försäkringsbolag då detta ofta ger en familjerabatt. Man kan också få en billigare premie om man betalar årligen istället för månadsvis. En ytterligare besparing kan uppnås om man inte använder sig av en tilläggsförsäkring. Man kan ofta spara runt 3 % på sin försäkringspremie årligen genom att inte använda tilläggsförsäkring.

Om du vill veta mera om den konkreta täckningen i den obligatoriska försäkringen eller tilläggsförsäkringar är du välkommen att kontakta oss.