Bosättning i Schweiz

Schweiz har ingått ett avtal med EU/EES-länderna om att gradvis avskaffa arbetstillstånden. Fram till den första januari 2007 fanns det dock ett krav på schweiziska arbetsgivare om att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd för sina utländska medarbetare. Arbetstillstånden är inte längre knutna till den arbetsgivare man har blivit anställd hos, det vill säga att det är möjligt att byta arbetsgivare inom ramen för den tidsperiod som tillståndet gäller för.

Förändringarna som implementerats har inneburit att arbetssökande nu är fria att åka till Schweiz och söka arbete där. Var dock uppmärksam på att man i ett sådant fall inte omfattas av sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring (det vill säga att du i princip arbetar svart) förrän din arbetsgivare har skaffat uppehålls- och arbetstillstånd på basis av ett skriftligt kontrakt. Du bör därför inte formellt börja arbeta förrän alla papper är i sin ordning.

Uppehålls- och arbetstillstånd

Idag skall alla som uppehåller sig mer än tre månader i Schweiz inneha ett uppehålls- och/eller arbetstillstånd. Ansökan lämnas normalt in av arbetsgivaren och behandlas därefter i kantonens Migrationsamt.

Typen av uppehållstillstånd skiljer sig beroende på om man är till exempel praktikant, gränspendlare, asylsökande, flykting, EU-medborgare och så vidare. Men de mest använda är följande:

Aufenthaltsbewilligung B: beviljas normalt till personer som önskar arbeta och/eller uppehålla sig i landet. Det här tillståndet ges till alla från ett EU-land där arbetsgivaren erbjuder ett anställningsavtal som sträcker sig över 12 månader eller mer. Tillståndet sträcker sig över maximalt fem år och innehåller inga begränsningar avseende typ av arbete/arbetsgivare eller bostadsort.

Niederlassungsbewilligung C: gäller för en obruten vistelse på fem år i Schweiz. Det finns inga villkor kopplade till tillståndet.

De senaste bilaterala avtalen mellan EU, EFTA och Schweiz innebär en snabbare administrativ process för ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. Avtalen till trots så finns det fortfarande ett kvotsystem kvar för hur många utlänningar som kan resa till Schweiz. Landet har dock infört en viss avreglering i med införandet av en så kallad ventilklausul. Läs mera här:

www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html

Ankomst till Schweiz

Har arbetsgivaren inte redan ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd skall man anmäla sig i Schweiz senast 8 dagar efter ankomsten. Detta görs på kommunkontoret och man ska medta följande dokument:

Pass

Sjukförsäkringsbevis

Passfoto

Födelsebevis och vigselbevis

Anställningsavtal

Kopia av hyresavtal eller annat avtal som visar att man bosätter sig i Schweiz

Kommunkontoret kommer därefter att skicka handlingarna vidare till de kantonala myndigheterna.

Egenföretagare i Schweiz

Som EU-medborgare har du i teorin rätt att flytta till Schweiz för att starta eget företag. Du måste dock ha ett lokalt arbetstillstånd på plats innan du kan börja arbeta.

Nytt jobb i Schweiz

Om man efter en tre månader lång vistelse i Schweiz börjar leta efter jobb och det visar sig att sökningen tar längre tid än beräknat måste man ansöka om uppehållstillstånd för tiden fram tills du har hittat jobb (vanligtvis i form av ett nytt tillstånd för tre månader).

Personer som inte förvärvsarbetar (pensionärer och studenter) i Schweiz

Genom kontakt med den lokala kommunen/kantonen erhåller man efter ansökning alla nödvändiga tillstånd och information. Uppehållstillståndet gäller för hela Schweiz, men man skall informera kommunen om man flyttar. Avslutningsvis två villkor som skall uppfyllas för att man ska få ett uppehållstillstånd:

Man ska ha tillräckliga finansiella medel för att kunna försörja sig själv och sin familj

Man skall teckna en sjukförsäkring

För studenter gäller vidare att man skall uppge anledningen till att man önskar studera i Schweiz samt att man är inskriven i en högskola eller annan högre utbildning i sitt hemland.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.