Allmänt om Schweiz

Allmänt om Schweiz

Trots att Schweiz är ett bergigt land mitt i Europa med praktiskt tagit inga råvarutillgångar är det ett av världens viktigaste industriländer. Precis som i många andra industriländer har servicesektorn en stor betydelse för landet och bidrar med mer än 60 % av landets intäkter, varav banksektorn står för den största delen av dessa.

Arbetskraften i Schweiz fördelas mellan 69 % i servicesektorn, 25 % i tillverkningsindustrin samt 3 % i fiske, skogs- och jordbruk.

Inom den finansiella sektorn är Schweiz ett av världens viktigaste länder vilket bland annat beror på den speciella schweiziska banksekretessen och den professionella kapitalförvaltningen. Idag förvaltas 1/3 av världens privata kapital från Schweiz.

Jordbruk

Cirka 38 % av marken i Schweiz nyttjas av bönder. Den begränsade användningen av landets mark innebär att landet har svårt att täcka sitt eget livsmedelsbehov. Mycket livsmedel importeras vilket har inneburit att staten har börjat ge stora subventioner till jordbruket. De flesta jordbruk i Schweiz är mindre familjejordbruk och stordrift är sällsynt.

De viktigaste grödorna är sockerbetor, vete, potatis, äpplen och vindruvor. Där klimatförhållandena så tillåter – framför allt på bergsluttningar i söderläge – är vindruvor vanliga. En annan viktig livsmedelsprodukt är mjölk och ost. Djurbeståndet består oftast av nötkreatur, svin och får.

Skogsbruk och fiske

Då en stor del av landet är täckt av skog är det naturligt att skogsbruket är en viktig sektor. Precis som på andra håll dras även skogarna i Schweiz med problem som föroreningar och skogsdöd. Träd från de schweiziska skogarna används till bearbetning, brädor och papper.

Fisket i Schweiz har endast lokal betydelse och det finns bara ett fåtal yrkesfiskare i landet. Fångsten utgörs primärt av olika typer av foreller och fångas främst i Genèvesjön, Neuchâtelsjön och Bodensjön samt i olika vattendrag.

Råvaror

I Schweiz finns det nästan inga råvaror. Vid sidan av salt och kalk till cementproduktionen importeras alla råvaror som den schweiziska tillverkningsindustrin behöver.

Industri

Nästan en fjärdedel av alla förvärvsarbetande schweizare arbetar i tillverkningsindustrin. Kännetecknande för denna bransch är dess höga produktionskostnader och omfattande export. De viktigaste industrierna är maskintillverkning, läkemedel, finmekanik samt optik. Tillverkningen av klockor är den industrigren som har störst export, varje år exporteras 28 miljoner klockor.

Valuta och banker

Valutan i Schweiz är schweizerfranc – CHF. Det går 100 rappen på en franc. Den schweiziska riksbanken är också den institution som är ansvarig för att trycka pengar. Riksbanken ägs till hälften av staten och till hälften av andra aktörer, bland annat kantonbankerna. De schweiziska bankerna har hos många investerare kommit att betraktas som en trygg hamn på grund av landet och dess valutas stabilitet. Det privata bankväsendet är en av landets viktigaste sektorer och landets finansiella centrum är Zürich följt av Genève.

Utrikeshandel

Det största importvarorna till Schweiz är maskiner, bilar och kemikalier. På exportsidan är de största produkterna här också maskiner samt läkemedel, kemiska produkter och klockor. Landets viktigaste handelspartners är Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, USA och Japan.

Infrastruktur

I Schweiz är järnvägen elektrifierad och utgör 5 200 km, 57 % av järnvägsnätet ägs av staten. På grund av sitt centrala geografiska läge utgör Schweiz ett viktigt transitland för Mellan-, Väst- och Sydeuropa.

Vägnätet är väl utbyggt och omfattar över 71 000 km, varav 1 500 km motorväg. Transport av varor sker också på floden Rhen och från flygplatserna Zürich-Kloten, Genève-Cointrin och Basel-Mülhausen.

Energi

I Schweiz har vattenkraft en stor potential. Denna energikälla är också väl utbyggd och levererar 60 % av den el som konsumeras. Utöver det framställs 35 % av elen i fem olika kraftverk.

Vill du veta mera eller har du behov av rådgivning så klicka här.